•••                    •••                          
      ••••••                ••••••                           
       •••••••••••          •••••••••••                           
        •••••••••••••     •••••••••••••                            
       •••  ••••••••••   •••••••••••  •••                            
       •••     ••••••  ••••••     •••                           
      •••   •••••••  ••• •••• •••••••   •••                           
      ••••  •• ••• ••  •••  •• ••• ••  ••••                          
      •••• •• •• •• •••• •• •• •• ••••                          
      •••  •• ••• •••• ••• ••  •••                           
       ••••  •••••••   • •   •••••••  ••••                           
       ••••••     •   •     ••••••                            
         ••••••••••••••   ••••••••••••••                             
           ••••••••••  ••••••••••                                
                ••••• 
    
           -=:{ Hack1ng Googl3 }:=-
      
      ��������������������������
    
     
                                                                         
          ••••           ••••                              
             ••       ••                                 
               •    •                                   
    •••••••••••      •••••      •••••••••••                         
    ••••••••••••••••• ••• ••••• ••• •••••••••••••••••                         
     •••••••••••••••••••• • ••• • ••••••••••••••••••••                         
       •••••••••    •••••••    •••••••••                           
      ••••••••••••••••• • ••• • •••••••••••••••••                          
      ••••••••••••••• •••• •••• •••••••••••••••                           
         ••••••••  •••••••••  ••••••••                              
               •••••••••                                   
               •••••••••                                   
               •••••••••                                   
               •••••••                                    
                •••••      
    
           -=:{ Hack1ng Googl3 }:=-
    
      ��������������������������
    
     
          •••••••••••••••••••••••••                               
           •••••••••••••••••••••                                
           •          •                                
           •          •                                
            •         •                                 
            •••••••••••••••••                                 
              •••••••••••                                   
               •••••                                    
               •• ••                                    
             •     •                                  
            •       •                                 
           •    •••••    •                                
           •  •••••••••••••  •                                
           •••••••••••••••••••••                                
          ••••••••••••••••••••••••• 
          •••••••••••••••••••••••••••
    
           -=:{ Hack1ng Googl3 }:=-
    
      ��������������������������
    
     
                ••                                      
               •••                                      
               •••                                      
                •••••                                    
               •••••••••                                   
          •••   ••• •••••••                                  
          ••   •••   ••••••                                  
             •••••    •••                                  
           • •••••     ••                                  
          ••• •••   ••   • •• ••                              
          •••••  ••••••   ••••• ••                              
          •• •  •••••••• •  ••••                               
         •••    •••• ••••••   •••                               
         •••  •••••• •••••••  •••                               
         ••••  •••••  ••••••• ••••                               
          ••••  ••••   ••••• ••••                               
           •••• •••• • ••••••••••                                
            •••••••••••••••••    
    
           -=:{ Hack1ng Googl3 }:=-
    
      ��������������������������                                                                          
         
     
                                                                                                                                   
                 ••••••••••••••                               
             •••••• •••• •••                                  
           ••••    ••   ••                                 
          ••    •••••••••••                                   
         ••    •••••••••••••                                  
         ••   •••••••••••••••                                  
          ••   •       •                                  
          •••••••••••••••••••••••• •       •                                  
           •• •••••••••••••••                                  
           ••• •••••••••••••••                                  
           ••• •••••••••••••••                                  
           •••• •••••••••••••••                                  
           •••• •••••••••••••••                                  
           •••• •••••••••••••••                                  
             •••••••••••••••   
    
           -=:{ Hack1ng Googl3 }:=-
    
      ��������������������������                                                                          
    
     
                                                             
               ••                                      
               •••••                                     
              •••••••••••••                                  
            ••••••••••••••••••                                 
           ••••••••••••••••••••••                                 
         ••••••••••••••••••••••••••                                
         ••••••••••••• •••••••••••••                                
          ••••    ••••••••••••••                                
              ••••••••••••••••••                                
             ••••••••••••••••••••                                
            ••••••••••••••••••••                                
             ••••••••••••••                                  
            •••••••••••••••••••                                 
           •••••••••••••••••••••                                 
                                     
           •••••••••••••••••••••••                                
          •••••••••••••••••••••••••  
                                        
          -=:{ Hack1ng Googl3 }:=-
    
      ��������������������������                                                                            
    
    
.+:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/
.//`+++++++++++++++++++++++++++++++++++++// s
-+/.h+..................................-os s
-+/.h/                  ss s
-+/.h/                  ss s
-+/.h/                  ss s
-+/.h/                  ss s
-+/.h/                  ss s
-+/.h/                  ss s
-+/.h/                  ss s
-+/.h/                  ss s
-+/.h/                  ss s
-+/.h/                  ss s
-+/.h/                  ss s
-+/.h+                  ss s
-++-yo////////////////////////////////////y`s
-+o-:--------------------------::::-:://:---s
-+/              :-.: +:oo-  s
-+/```````````````````````````````````:-````s
./o//////////+o:::::::::::::::::s+/////////::
``://////////+s:::::::::::::::::y+/////////:.
 s            .::::/osso::::. .+
`.y            +yyyyhNNNmyyyy+ .+
`:h:::::/+:::::::::::::+:///////////////////+--------------------
 .o          s s::::::::::::s.+ - +
-/y   .o       s ::::::::::::oss+::.+
`-y   .o       y      `+//: .+
`.+/y/::/+:::::::::::::+:::::::::::::::::++:.
  `////////////////////////////////////:/.    


  

A few weeks before the launch of the CTF Challenge, Google approached me to see if I could create some designs for them.

Since I had to sign an NDA, I will not publish any details regarding the collaboration or other internals here. However, I got a promise that I can publish my first sketches and drafts. The designers at google thought these were cool, but in the end, after many rounds of feedback, a completely different result came out.

Nevertheless, I would like to show my drafts of the badges in hacking.art style.

colored badges

As I said before, after a really good and constructive collaboration, I created designs for the badges (and for a number of other things like headings, other sketches, etc.) that had a completely different style.

However, since I really only did the ACSII art for the badges and the animations plus minor customizations were added by Google, I didn't know at launch time what my work would ultimately look like in production use.

And the problem is that the badges are a reward and only become visible when the challenges are solved.

Finally, there was only one thing left for me to do, to see my own design live in action. I had to hack Google...

EP001
You will find all challenges on the main Website: https://h4ck1ng.google/home

Detailed Writeup coming soon... :)
                                                  
          :^                             ^:          
          ^&Y:                           :J&^          
          PM&G7^          GOOGLE CTF         .~JG&MB          
          :&MMMM#PJ!^.        PRESENTS       .~?P&MMMMM~          
           ^BMMMMMMMM#BGY!^.             .^7YG#MMMMMMMM?           
 The first of these  .J#MMMMMMMMMMMM#P?^         .^7YG&MMMMMMMMMMMB!  T.A.G. has called           
  new teams was the  .!P&MMMMMMMMMMMMMBY^      .!5#MMMMMMMMMMMMMMG7.  the world’s attention            
Threat Analysis Group, ^?^:~YG&MMMMMMMMMMMMG!    ^5&MMMMMMMMMMMMM#P?^^^  to and helped stop             
 where the world’s   ?MMM#? .~?5B&MMMMMMMMMG:  .5MMMMMMMMMMM&BY7^.^YBMM?  some of the most insidious            
best intelligence   5MMMMJ.    .~JP#MMMMMM&^ :BMMMMMMM&GY7^.   .JMMMM5  and consequential            
  analysts use   PMMM#^   .^~!!^::~Y#MMMM#..#MMMMMGJ!^^~!~^:   ~#MMMP  threats to Google,           
  Google scale   7MMMM~  .?B&&###&##5~.7BMMMY?MMM&Y^~YB&&###&&#J^  ~MMMM7  it’s users and          
 technology to  .#MMMP  7&MG7:....^J#MG: ?&M&&MMY. 5MMY~.....!5MMY  PMMM#.  the internet          
  identify and  ^MMMMJ  7MM? ?GBBP~ .PM#. ^#MM&~ PM#^ :5B#BY. ~&MY  JMMMM^  at large.          
 counter state  ^MMMM5  PM# JMMMMMM^ ^MM! ^&M~ :MM? .#MMMMMG 5M#. 5MMMM^          
 based threats.  BMMMM^ JM&^ ^GMMM&Y JMM^  Y5  .#MP ?#MMM#! .BMG ^MMMMB.  Helping secure everyone          
          ~MMMMB: .PM&?. :^^. ^5MM?  ::  ~#MG~ ^~: !BMB: :BMMMM!  from global election           
           ?MMMM&7 !GM&G5YYPBM&5^      .Y#M#P5Y5G&M#? 7&MMMM?  officials to everyday           
           ~BMMMMB?: :!J5P5Y?~.         ^?Y5P5Y7: :?BMMMMB~  Gmail users.           
            .?#MMMMMB5?!~^^^~7J5BP:    :PB5J7~^^^~!?5BMMMMM#?.            
             !P#MMMMMMMMMMMMMMMM#!   !#MMMMMMMMMMMMMMMM&P!             
            ~#5!..~JP#MMMMMMMMMMMMMMY  YMMMMMMMMMMMMMM#GJ~..~5B:            
            PMMM&GJ~^:^!?YPGB#&MMMMMMG::GMMMMMM&#BGPY?!^::~JP#MMMJ            
           ^MMMMMMMM#.    .:!?YG#MM&&MM#GY?!:.    ^&MMMMMMM#.           
        .:  5MMMMMMMM7       .:~77~:.       YMMMMMMMM?  :         
        7MP?:^MMMMMMMM5 :J???! :J???!. .7777: !???~ ^!J?  BMMMMMMM#.^?G&^        
        PMMM&#MMMMMMM#. !M5!7~ ~MJ 7M5:&5 #&^P# PMJ 7!#&. ^MMMMMMMM#MMMMJ        
        :&MMMMMMMMMMMM! !M5!7~ ~MPJYY:~MG YM~#& !M5  G&.  JMMMMMMMMMMMMB        
        ?MMMMMMMMMMMM5  ~#5?J7 ^#!   ?GJ?P7 ~PY?5Y. ?JGBY7  GMMMMMMMMMMMM~        
     :J~. PMMMMMM##MMMB.                     ^&MMMB#MMMMMMY .!J      
     :MM#5&&&&MM#:.!5#~        HACK1NG GOOGL3        ?#Y~ ~MMM&&#M#.     
     ^MMMMMMM&&&!                            ?M&&MMMMMM#.     
     ^MMMMMMMMMY             CHAMPION             GMMMMMMMM#.     
     ^MMM#?P&MB.                             :&M#5?MMM#.     
     ^MMM7 .7^           xxx USERNAME xxx           ~!. YMM#.     
     ^MMP                                    .BM#.     
     ^M&:                                    ~M&.     
     ^M7                                     Y&.     
     ~5                                      .G:     
     ::                                      ^.     
........... ............                          ............ ...........
###############B########B5^ << GET / HTTP/1.1" 200 179132 "-" "curl/7 >> ^5B########################
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#.<< GET /main.jsp HTTP/1.1" 404 5600 "-" " >>.BMMM&&&MMM&&&MMM&&&MMMMMMMM
MMMMMMMMMMM&&MMMB555GMMMMM&:<< GET /pools HTTP/1.1" 301 535 "-" "curl >>:&MMMP55#M&P5P&M&P5P&MMMMMMM
MMMMMMMMM&MMMMMM!GMG~&MMMM&:<< GET /docs/cplugError.html/ HTTP/1.1" 3 >>:&MMMP55#M&P5P&M&PPP&MMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMM#5P5BMMMMM&:<< POST /scripts/WPnBr.dll HTTP/1.1" 404 >>:&MMMPP5#M&PPP&M&PPP&MMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#.<< GET /?=PHPE9568F36-D428-11d2-A769-00AA >>.#MMMM&&MMM&&&MMMM&MMMMMMMMM
&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGY: << POST /sdk HTTP/1.1" 404 5600 "-" "curl >> :YGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&
B              << GET /robots.txt HTTP/1.1" 301 545 "-" >>              B
&55555555555555555555555Y7. << GET /HNAP1 HTTP/1.1" 301 535 "-" "curl >> .7Y55555555555555555555555&
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMG << GET /favicon.ico HTTP/1.1" 301 547 "-" >> GMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMM&GPG&MMMMM&:<< GET /?=PHPB8B5F2A0-3C92-11d3-A3A9-4C7B >>:&MMMGPP#M&PPP&M&PPG&M&MMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMM!P&G!&MMMM&:<< GET /start.jhtml HTTP/1.1" 404 5600 "- >>:&MMMP55#M&P5P&M&P5P&MMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMPYPY5MMMMM&:<< HEAD / HTTP/1.1" 200 5422 "-" "curl/7. >>:&MMMGPP#M&PPP&M&PPP&MMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMM&MMMMMMM&.<< GET /Portal/Portal.mwsl HTTP/1.1" 404 >>.&MMM##B&MM###MM&BB#MMMMMMMM
MMMMM&MMMMMMMMMMMMMMMMMMM#7 << GET /inicio.asp HTTP/1.1" 301 545 "-" >> 7#MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

A software bug is an error, flaw or   PMMMMMMMMMP    MAIN    GMMMMMMMMMP         
fault in the design, development or   .!?5#MMMMM#:   PRIZE   !MMMMMM&BPJ~         
operation of computer software that     .BMMMMMB^   EP002   7&MMMMM5.           
causes it to produce an incorrect or     7&MMMMMM&5^     .~5MMMMMMMP            
unexpected result, or to behave in     GMMMMMMMMMMMB5?!!!!!?5BMMMMMMMMMMB^           
unintended ways.              ?&MM&##&MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMB^           
The process of finding and correcting bugs  :!~:..:5MMMMMMMMMMMMMMMM#!^^~7Y?.           
is termed "debugging" and often uses formal     ~MMMMMMBPPGMMMMMM!               
techniques or tools to pinpoint bugs.        ^B&MM#7.  !BMMM#^               
                           .^!:   :7~^.                
Bugs in software can arise from         ..                         
mistakes              .:::..... ~P#B7. ........                    
and     .^^~~~~^:.       ::^^~!?7^~GMMMMM#7~!?77!!~.       .:^~~~!~~~^.       
e    JPB#MMMMMMMM&#BG5Y7!^:.  .^JY?G#G&MMMMMMM&GB#JYJ~..  .:^!7YPGB#&MMMMMMMMM#B57:     
r   !BMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM&#G5J7!^.  !MMMMMMMMMMM#: .^~~7J5G#&MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM&5.    
r   ^GMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM&#GY7^GMMMMMMMMMMMMP^7YG#&MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#7    
o    Y#MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM5:     
rs    .?#MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM&5^      
made in   .7P#MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#?:      
inter-     .^?JJ?JPB&MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM&P5PP?~^.       
pretation     ~#MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMY           
          :5#MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMCMMMMMM&MMMMMMMMMMMMMMMMMMM&G~  .:^~~!!!.    
In 1946, when     .~JGB&&MMMMMMMMMMMMMB&MMMMMHMMMMMM&?MMMMMMMMMMMMM&&BGY!:   5&&MMMMMM5    
Hopper was released    .:^^~~7J5BMM&MB~#MMMMMMAMMMMMM^JM#&&#PJ7!!~::.     ^MMMMMMMMMMY.   
from active duty, she       .:::5: #MMMMMMMMMMMM&. J~.:.         YMMMMMMMMMMMP:   
joined the Harvard Faculty      ^~ GMMMMMMPMMMMMB .~   !Y?^.     ^&MMMMMMMMMMMM#J!^:^
at the Computation Laboratory    .:  7MMMMMMIMMMMMJ  .: .?BMMMM#P?^.. .^J&MMMMMMMMMMMMMMMMM&M
where she continued her work on the    PMMMMMOMMMM#.   .J#MMMMMMMMMM&#B#MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Mark II and Mark III. Operators traced   ~MMMMMNMMMM?   ^&MMMMMMMMMMMMMMMMMM&#BP55YYJYY5PG#&MMM
an error in the Mark II to a moth trapped  PMMMMMMMM#.    ~&MMMMMMMMMMMMM#P?!:.      .:~?5
in a relay, coining the term bug.      :BMMMMMMM7     !&MMMMMMMMMG?^.           
This bug was carefully removed        :&MMMMM!      JMMMMMM&Y^             
       and taped            ~BMMB~      GMMMM&Y:              
   :^!7~   to the  .!^:         .55.      ^5MMMMG^   +\\\\ GOOGLE       
.!JPBMMMMMY.  log   !BMMMBG57~.         ^77?Y5PGBMMMMM5    |            
~MMMMMMMMMM#7     ^PMMMMMMMMMM~         ^MMMMMMMMMMMMM5    +---< CTF >-------+  
7MMMMMMMMMMMMP~:  .^J&MMMMMMMMMMM~         5MMMMMMMMMMMMB.              |   
7MMMMMMMMMMMMMM&BGG#MMMMMMMMMMMMMM~        .&MMMMMMMMMMMM~  +--------[ PRESENTS: ]--+   
YMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMJ        :G&MMMMMMMMMMB   |               
&MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM&7.     :^:  :!YBMMMMMMMP   |               
MMMMMMMMMMMMMM&&&&&&&MMMMMMMMMMMMMMMBY7~~?J5G#&M&J.   :?#MMMMG   +----[[[ HACK1NG       
MMMMMMM#GY?!~^::...::^~!?5G#MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMB~    ^&MMM#.                 
MMM&P?^          .^?P&MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMY    BMMMM?        GOOGL3 ]]]----+  
MG7.  ?????J?. ^????7~.    .7GMMMMMMMMMMMMMMMMMMJ   .YMMMMM&:  -------------------------+  
^   PM5!!!!. ?MB77Y&G:     ~PMMMMMMMMMMMMMMP^  :J#MMMMMMMB.                
    5M5,,,, 7M5 :#M~      ~BMMMMMMMMMM&?  ~Y&MMMMMMMMMMB^    EP002 CHAMPION     
    5MP???7 7M#5PGP!       YMMMMMMMMM!  .#MMMMMMMMMMMMM&7               
    5MJ.... ?MP:          JMMMMMMMM:   ^&MMMMMMMMMMMMMMB7              
    ?P55555. !P?           YMMMMMMMG^   ^#MMMMMMMMMMMMMMMB?:             
    ~?JJ7.  .!JJ?~  .!JJJ7b.    BMMMMMMMMGJ7^. .YP5YJJ?77JGMMMMMM&G?^.          
   :G#?~7B#! 7#G!~J&G: 75?!J&#D    ?MMMMMMMMMMMM&B5J.     ~#MMMMMMMM#PJ7~:..   ..:^!JP#
   5M? 'B&B:##: '#MJ   /&&D    ^MMMMMMMMMMMMMMMM~     !MMMMMMMMMMMMMM&#BBBBBB#&&MMMMM
   GMP  ~&B~&#P  JMY  :Y#P^    ^MMMMMMMMMMMMMMMM~     ?MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
   7&&! PM? 5MP ~##^ !Y&B7;;;    ~MMMMMMMMMMMMMMMM~     BMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
    ~YP5P5~  *5P5P7* #GP55PPJ    5MMMMMMMMMMMMM#BP:     ~MMMMMMMMMMMM#5J?J5#MMMMMMMMMMMM
                    :&MMMMMMMM#GY7~:      ^P&MMMMMMMMG7.   .J&MMMMMMMMMM
$$$$$$&:  5$$$$$$$$P                            :&$$$$$$$$$P. G$$$$$$$$
$$$$$$$?  Y$$$$$$$$!          GOOGLE CTF PRESENTS        :G$$$$$$$$#7 :&$$$$$$$$
$$$$$$$B   ~P&$$$$$&:                          !&$$$$$$#P7.  J$$$$$$$$$
$$$$$$$$!   :7JP#&#:          HACK1NG GOOGL3         :$$$##B5!.   :&$$$$$$$$$
$$$$$$$$G     :$$'                          'P$B'     G$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$!                                       ?$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$B.       .PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGP.      :#$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$J       :$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:      Y$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$~      ?#BBBGBBBBBBBBBBBBBGGGGGGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGBBB#?     :&$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$#:        :?7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7?:       5$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$B.       :&$!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!$&:      :$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$G.      G$?                    ?$G      G$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$G.     ~$#.                    .#$~     Y$$$$$$$$$$$$$$$
J&$$$$$$$$$$$$$B:     J$5                     5$J    :P$$$$$$$$$$$$$$P~
 :P$$$$$$$$$$$$$&~    J$Y                     Y$J    :#$$$$$$$$$$$$&5: 
  ~G$$$$$$$$$$$$$J    !$G                     G$7   :#$$$$$$$$$$$#J:  
   !G$$$$$$$$$$$$G:   .B$7                    7$B.   .B$$$$$$$$$$B?.   :
    ~G$$$$$$$$$$$&7   :&$!                   !$&:   .P$$$$$$$$$G!   ~P$
     :5&$$$$$$$$$$P:  :#$J  000000000000           J$#:   :G$$$$$$$&P~   !G$$$
      :?B$$$$$$$$$&?  .Y$B! 000000000000000000000000000. !B$Y.   !#$$$$$$&Y:   .7B$$$$$
       ~Y#$$$$$$$$G:  :P$G~ 0000000000000000000000000# ~G$P:   .Y$$$$$$B?.   .?#$$$$$$$
What if     .!5&$$$$$$$Y.  :P$G 000000000000000000000000 G$P:   :B$$$$$G!   :J#$$$$$$$$$
the biggest    .!5#$$$$$#7   :5&B 00000000000000000000 B&5:    7&$$$$P~   :Y&$$$$$$$$$$$
risk to a Google   .~JG#$$$G!   :5&B 0000000000000000 B&5:    .5$$$&5:   ~P$$$$$$$$$$$$B5
user isn’t a Google    .:7PBB!   :Y&B:000000000000:B&Y:    !B$$#J:   :?G$$$$$$$$$&BY!: 
product? $$$$$$$$B5?~.          :Y&B.00000000.B&Y:    .5$$#?.  :?G$$$$$$$$&BY!:   
  .:~!7JPB&$$$$$$$$&GY!:         :Y&B.0000.B&Y:     .P$&?.  ~P&$$$$$$&GY!:     
      .:~!?Y5PB#&&$$$P         :P$.00.$P:      :::   5$$$&##GJ~.       
            ''''         .&$00$&.          P$$:''         
           .~!::         p5$5115$5b                       
          .~J#$$$J        pY$$7 11 ?#$Yb       ~5JJ~::           
        .7P#$$$$P:        pY$#7  11  ?#&Yb      !&$$$&&5:          
       .!P&$$$$$G~        pY$#7   22   ?#$Yb      :5$$$$$&5:         
      :Y#$$$$$$#7        pY$#7    22    ?#$Yb      7&$$$$$&5:        
    .!G$$$$$$$$5:       p5$#7     22     ?#&Yb     :G$$$$$$$5:       
   .?#$$$$$$$$&!       pP$B7      22      !B$Pb     J$$$$$$$$5:      
  :J&$$$$$$$$$G:       pP$B!       33       !B$Pb     ~#$$$$$$$&Y:     
 :Y&$$$$$$$$$$Y       pY$#!        33        !#$Yb    :G$$$$$$$$&?     
.?&$$$$$$$$$$$?       pB$7         33         ?$Bb    .P$$$$$$$$$B~    
#$$$$$$$$$$$&~       p&$!        .333333.        !$&b     P$$$$$$$$$$J   
$$$$$$$$$$$B:       :B$7    .444444444444444444444444.    ?$B:     P$$$$$$$$$$G:  
$$$$$$$$$$G.       !$G   .555555555555555555555555555555.   G$!     .B$$$$$$$$$$#~  
$$$$$$$$$5        J$Y  6666666666666666666666666666666666  Y$J     ~$$$$$$$$$$$$! 
$$$$$$$$Y         J$5 .777777777777777777777777777777777777. 5$J      G$$$$$$$$$$$$7 
$$$$$$$Y  .$$$.     :$#. :888888888888888888888888888888888888: .#$:      !$$$$$$$$$$$$$!
$$$$$$G  !#$$$~     G$? 999999999999999999999999999999999999 ?$G      .#$$$$$$$$$$$$&
$$$$$&:  7$$$$&.     :&&\..##################################../&#:       Y$$$$$$$$$$$$$
$$$$$?  ~$$$$$B     :!?NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN?!:      ~$$$$$$$$$$$$$
$$$$G  :&$$$$$G     .~J============================================J~.      .#$$$$$$$$$$$$
$$$&:  G$$$$$$G    .##############           ##############. :$$$:  P$$$$$$$$$$$$
$$$Y  J$$$$$$$B    :############     EP0005     ############: ?$$$G  7$$$$$$$$$$$$
$$#. :&$$$$$$$&.                               P$$$$J  :$$$$$$$$$$$$
$$?  Y$$$$$$$$$!               CHAMPION            .#$$$$$~ .#$$$$$$$$$$$
$B  .#$$$$$$$$$5                              ~$$$$$$G  G$$$$$$$$$$$
$7  ~$$$$$$$$$$&:            xxx USERNAME xxx          B$$$$$$$: Y$$$$$$$$$$$
B.  J$$$$$$$$$$$5                             Y$$$$$$$$? 7$$$$$$$$$$$
7  5$$$$$$$$$$$$!                            7$$$$$$$$$Y :$$$$$$$$$$$
                         ..:^:.                       
                        !!!~~!7?!.................              
                       .5:P&&&&&M&&&&&&&&&&&&&&&&#?             
                   :~?5GGGG##&MMMMMMMMMMMMMMMM&&MMMM&J             
Our state of the art network    :?5B&MMMMMMMMMMMMMMMMB?P#MMMMMMBJ!^::.              
infrastructure prevents the    ?&MMMM&G5?!~~!J&MMMMMMB^..^JG&MMMM&BY~              
vast majority of the thousands  7MMMMY^.  .?G&MMMMMMMMM&G?. .!YB&MMM&:              
of attacks launched at Google  .#MMMP   .Y&MMMMMMMMMMMMMMM&Y  :!J?^              
every day.           .&MMM7  .BMMMMMMMMMMMMMMMMMMMG.                  
                .&MMM5  5MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMY                  
But when persistent attackers  ?MMMMB?::&MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#                  
get through, they will be met   ^PMMMMM#MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#.                 
by an around the clock, around   ^?G&MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBBGG5?!:              
the world team that detects      .:7&MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM&BY~            
and responds to any and all       .&M&##################M#~~!?5G&MMMMG~           
perceived threats. Finding the      :&M~ ................^M#   :7GMMMMJ           
attacker, stopping them,         :&M^         :&#.    ?MMMM!          
booting them out, and fixing       :&M^         :&#.     PMMM#.          
the vulnerability that got them     :&M^         :&#.     ~MMMM!          
in so that our users           :&M^         :&#.     .#MMM?          
and their data              :&M^         :&#.     .&MMMJ          
stay secure.               :&M^         :&#     ~PMMMM~          
                     ^&MBGGGGGGGGGGGGGGGGGGM#~^!!??J5#MMMM&J          
              :^!?JJ5PPGBB##MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#P7:           
             !5B&MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#BBGP55J?~.            
            !GMMMM&BP5YJ?7!!~^~&MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#.                 
           :PMMMMG!.      :&MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#.                 
           PMMM&!       :&MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#.                 
          ^MMMM7        :&MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#.                 
          ~MMMM^        :&MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#.                 
          :&MMM5.       :MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#.                 
 :~^        !&MMM#YJ?7777~:   Y&MMMMMMMMMMMMMMMMMMM&Y                  
 .BM&^        ~MMMMMMMMMMGJ!.   .^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:                  
 :!^         7MMMMMMMP^ 7YYJ?7~^..                            
            ~#MMMM&. YMMMMMMMM&#BGPY7:                         
 .~77!:         ^P&MM&: 5MMMMMMMMMMMMMMM&Y.                      ~5GB
 ?#MMMM&P.         :75B5: .!J5PGGGBB##&MMMMMP                     YMMMM
~MMMMMMMM5           ::      ..:YMMMM^               7Y7    BMMMM
:BMMMMMM&!                   7MMMM~               .BMB:    ^GMMM
 !5GGPJ:                   ~MMMM#.                .      :~!
PY?!:         ~JPJ^         :#MMM&! ~JPBBBPJ^          ^7!.   ..   
MMMM&G?        !MMMMG    .:.   .BMMMM! 7BMMMMMMMMMP.        JMMMB. :JB###P!  
MMMMMMMG:    .   .YGBP~   !P#&&B?^ .PMMMMM^YMMMMMMMMMMMMP!?JJ?!:     5MMMB..#MMMMMMMJ 
MMMMMMMM&:  ~5B##GJ:      JMMMMMMMM5 ~MMMMMM5MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM&B?.    ^~^ ^MMMMMMMM5 
MMMMMMMMM5 ?MMMMMMM#:  .!YPGPJBMMMMMMMMM5?MMMMMMMMMMMMMMMMMMM&MMMMMMMMMM#!  :^~!!~: ~G&MMM#J ~
MMMMMMMMMP YMMMMMMMM^  ~BMMMMMMMMMMMMMMMMMBMMMMMMMMMMMMMMMM#P?BMMMMMMMMMMM&?JB&MMMMMMG?: .^^: ^GM
MMMMMMMMP. .Y#MMMMB!  :&MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM&GJ~. :&MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM5:  YMMM
MMMMM&B?   .^~~:   ~#BGGB#MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#Y:.#MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM7 .GMMMM
!??7^:  .^!!~:.      .:^!?5#MMMMMMM&B5YY5B&MMMMMMMMMMMMM&YYMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMB 5MMMMM
^:. .~YB#MMMMM&BJ.   ^JG#MMM&&#&MMMMMMBPPY7^.:?#MMMMMMMMMMMMM#&MMMMPPG#&MMMMMMMMMMMMMMMMM&7MMMMMM
MM7 ~#MMMMMMMMMMMMB~ .5MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMB7 :G&BGGG#MMMMMMMMMMMMGY^ :?PMMMMMMMMMMMMMMMJ5MMMMMM
M&:~&MMMMMMMMMM&BPP7 YMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMY ..:~?J5BMMMMMMMMMMMMMMY  ?#&&MMMMMMM#P5?.?5BMMMM
MM&MMMMMMMMMG?~...:^ GMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#~ ~P&MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMG. ^~~~!7Y57~!?YG###MMMMM
MMMMMMMMM&P~:~JP#&MM! JMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM7 JMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM5 5M#B5?^ :PMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMB?5&MMMMMMM#?YMMMMMMMBB#&MMMMMMMMMMMMMMP~&MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM: GMMMMMM#J: :PMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMG5YJ?77?5G#MMMMMMMM#MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP5MMMMMMMMM&J BMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#P7: .^?GMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBY#MMMMMMMM
In 2009, the Cybersecurity landscape was forever  ~GY~                      
   changed when Google’s network was attacked  PAAAJ                      
    by a foreign government looking to steal   PAAAA~   Operation Aurora was a series of 
    its own citizens’ data. The historic   :!5&AAAAG7^.   cyber attacks conducted by 
     attack revolutionized Google’s   .^?B&AAAAAAAAAA&GJ~   advanced persistent threats 
     approach to security and led   .!P#AAAAAAAAAAAAAAAAAAY.   such as the Elderwood Group 
    to the formation of highly   :?G&AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB:   based in Beijing, China, 
    specialized teams of elite   J&AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP   with ties to the People's 
    experts to stay ahead of   7AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA#.   Liberation Army. 
    the ever evolving threat   ^&AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA#.                 
           landscape.   ~GAAAAA&B55#AAAAAAAAAAAAAAAAG   First publicly disclosed by 
                    ~Y5?^. :BAAAAAAAAAAAAAAAAY   Google on January 12, 2010, 
                       :Y&AAAAAAAAAAAAAAAA#:   in a blog post, the attacks 
                      .!P&AAAAAAAAAAAAAAAAA&~   began in mid-2009 and     
                     .J#AAAAAAAAAAAAAAAAAAA#~   continued through       
                    ^Y#AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA5   December 2009.         
                   ^5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA#Y^                  
                  ?AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ                  
                  :?PAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA#J:                   
                    :JBAAAAAAAAAAAAAAAAAG:                    
                  :7J7!GAAAAAAAAAAAAAAAAAG???7.                  
                 .7&AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&L                  
                 .7AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL                 
                 GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7                 
    o-------------------=:::^&AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ:::=---------o          
    | o~~~~~~~~~~~~~~~~^^#####AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA#####~~~~~~~~~~|~o         
    | |o~~~~~~~~~~~~~~~~~#####AA              AA#####----------|-|----o+      
    | || o---------------#####AA              AA#####~~~~~^. .~| |  ||      
    | || |.  +~~~~~~~~~#####AA              AA#####^^^:.:~!^.| |  ||      
    | || |.  || .!~~~~~#####AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA#####^^^^^^::^~| |  ||      
    | || |\  || .| ......:::Y&AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP:::......| :~~^::|:---||      
    :#:##:##:  || .|      :NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN:     .|    \\  ##~~~~:::#  
     //    || .|      #NNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANN#     .|    \\ ##----:##  
    //     :##:.|  ##    o########################o      .|     ##.       
  ###:      .. .|  ||    // o |~:~ o o::| |.o | o~:##:    .|.     |.       
  ###  ##~~~~~~~## .|  ||   //  | | :! | |::| |.| | |~::~~\\   ###~\\   |.       
     ##......:## .|  ||  //~:.:~+ | :! | |::| |.| | |~:  ~~\\     \\  |.       
     |.     ### || //:.o---~=:| :! | |::| |.| | |~:\\  .\\~~~~~~~~~~~~~~|.      
     |.     :|  ||/.+~/   || |: | ?||? :|~..|:~~| :!~  /:\      |  .     
     |.     .|  || .|:   || .| | ?||? :| :~|  | || ./  \.  ##:~~~~#~~###     
     |.     .|  || .|    || .| | ?||? :|. |  # || ###:::### //     '     
     |. ###~~~~~~### || .|    || .| ?#??||? |: |   ||      //          
     |. ###......### || .|    || .| :#: ||  |: |:##  || ##:~~~~~~//          
     +----------------## .|    || .|   ||  |: |:##  || ##:~~~~~~+            
              ## .|    || .|   ||  |:     ||                 
               .|    || .|:##:.||. |:    :##:    o--------##:        
               AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA   //              
             ###::BBBBBBBBBBBBGBGGBGGGGBBGGGBBBBGGBBBBBB?::###             
             |                        |              
             |     ?#Y5P ~#7?G.5?~G:.G~!P ^G^?P     |              
             |     ~#Y?!..#JJ?.B: P~^B .B.7G ^B     |              
             |     ?P??P.!PJ^ ~YJ? 7JJ! ?JJ~     |              
             |                        |              
             | .......~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~....... |              
             ###::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::###                    


  +------------------------+     
  | EP003 MAIN PRIZE:   |     +-------------------+   
  | push  GOOGLE     |     |          |
  | mov  CTF       +----------+   HACK1NG   |
  | cmp  PRESENTS    |     |   GOOGL3    +-------------+
  +----------------://:----+     |          |       |
  # hexdump ------=%%         +-------------------+       |
  +--------------://:-------------------------------------------------+ |
  | 0000 EE EE EE EE |     ...|        ••         | |
  | 0010 EE EE EE EE |      |       •••         | |
  | 0020 EE EE EE EE |......   |       •••         | |
  | 0030 EE EE EE EE | ..........|        •••••        | |
  | 0040 PP PP PP PP |     ...|   •    •••••••••      | |
  | 0050 PP PP PP PP |.........  |  •••   ••• •••••••      | |
  | 0000 PP PP PP PP |     ...|  ••   •••   ••••••     | |
  | 0010 PP PP PP PP |      |     •••••    •••     | |
  | 0020 00 00 00 00 |......   |   • •••••     ••     | |
  | 0030 00 00 00 00 | ..........|  ••• •••   ••   • •• •• | |
  | 0040 00 00 00 00 |     ...|  •••••  ••••••   ••••• •• | |
  | 0050 00 00 00 00 |.........  |  •• •  •••••••• •  ••••  | |
  | 0000 00 00 00 00 |     ...| •••    •••• ••••••   •••  | |
  | 0010 00 00 00 00 |      | •••  •••••• •••••••  •••  | |
  | 0020 33 33 33 33 |......   | ••••  •••••  ••••••• ••••  | |
  | 0030 33 33 33 33 | ..........|  ••••  ••••   ••••• ••••   | |
  | 0040 33 33 33 33 |     ...|   •••• •••• • ••••••••••    | |
  | 0050 33 33 33 33 |.........  |    •••••••••••••••••     | |
  +-------------------------------------------------------------------+ |
  // >>>>                             |
  // >>>>  USERNAME              +-----------------+
  // >>>>  ******************   +---------://:----------+
  // >>>>              |            |
  function moreCool(){       |    EP003     |
    text({something});      |            |
    hacker = []          +-----------------------+
  }
  
  
  
  +--------------------------------------+     
  | hack_art:              |     
  | push  esi {__saved_esi}       |     
  | mov  esi, dword [esp+0x8 {arg1}]  |     
  | mov  eax, dword [esi]       |     
  | cmp  byte [eax+0x6], 0x0      |     
  | jne  0x403e25           |         
  +----------------://:------------------+
  # hexdump ------=%%
  +--------------://:-------------------------------------------------+
  | 0000 EE EE EE EE |     ...|        ••         |
  | 0010 EE EE EE EE |      |       •••         |
  | 0020 EE EE EE EE |......   |       •••         |
  | 0030 EE EE EE EE | ..........|        •••••        |
  | 0040 PP PP PP PP |     ...|   •    •••••••••      |
  | 0050 PP PP PP PP |.........  |  •••   ••• •••••••      |
  | 0000 PP PP PP PP |     ...|  ••   •••   ••••••     |
  | 0010 PP PP PP PP |      |     •••••    •••     |
  | 0020 00 00 00 00 |......   |   • •••••     ••     |
  | 0030 00 00 00 00 | ..........|  ••• •••   ••   • •• •• |
  | 0040 00 00 00 00 |     ...|  •••••  ••••••   ••••• •• |
  | 0050 00 00 00 00 |.........  |  •• •  •••••••• •  ••••  |
  | 0000 00 00 00 00 |     ...| •••    •••• ••••••   •••  |
  | 0010 00 00 00 00 |      | •••  •••••• •••••••  •••  |
  | 0020 33 33 33 33 |......   | ••••  •••••  ••••••• ••••  |
  | 0030 33 33 33 33 | ..........|  ••••  ••••   ••••• ••••   |
  | 0040 33 33 33 33 |     ...|   •••• •••• • ••••••••••    |
  | 0050 33 33 33 33 |.........  |    •••••••••••••••••     |
  +-------------------------------------------------------------------+
  
  
  #
  # hexdump ════╗
  ╔═════════════╩═══════════════════════════════════════════════════════════╗
  ║ 0000 20 20 20 20 20 20 20 2 •• 20 20 20 20 e2 80 20 |       ...|║
  ║ 0010 a2 a2 a2 0a 20 20 20 ••• 20 20 20 20 20 20 a2 |....      |║
  ║ 0020 a2 a2 a2 e2 80 a2 e2 ••• 0a 20 20 20 20 20 a2 |..........   |║
  ║ 0030 20 20 20 20 2  0 e2  ••••• 80 a2 e2 80 a2 20 |   ..........|║
  ║ 0040 20 20 20 20  • 0 20 ••••••••• 20 20 e2 80 20 |       ...|║
  ║ 0050 a2 a2 a2 e2 ••• 0 20 ••• ••••••• 2 0a 20 20 a2 |.............  |║
  ║ 0060 80 80 80 a2 ••   •••   •••••• 2 80 a2 e2 80 | ...    .....|║
  ║ 0070 80 80 80 a2   •••••    ••• 0 a2 e2 80 80 |................|║
  ║ 0080 a2 a2 a2 e2 • •••••     ••     a2 a2 |....... .......|║
  ║ 0090 20 20 20 20 ••• •••   ••   • •• •• e2 20 |..   ........|║
  ║ 00a0 e2 e2 e2 80 •••••  ••••••   ••••• •• e2 e2 |. ..............|║
  ║ 00b0 80 80 80  •• •  •••••••• •  ••••  80 80 |........ ......|║
  ║ 00c0 20 20 20 •••    •••• ••••••   ••• 2 20 20 |   ......... |║
  ║ 00d0 20 20 20 •••  •••••• •••••••  ••• 0 a2 20 |  .............|║
  ║ 00e0 e2 e2 e2 ••••  •••••  ••••••• •••• 2 80 e2 |......    ...|║
  ║ 00f0 a2 a2 a2 e ••••  ••••   ••••• •••• 0 20 a2 |............  |║
  ║ 0100 20 20 20 2  •••• •••• • ••••••••••  0a 20 20 |  .......... |║
  ║ 0110 80 80 80 a2   •••••••••••••••••  e2 80 a2 80 | ... ..........|║
  ╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  
  
  # hexdump ════╗
  ╔═════════════╩═════════════════════════════════════════════════════╗
  ║ 0000 20 20 20 20 |     ...|        ••         ║
  ║ 0010 e2 80 a2 0a |      |       •••         ║
  ║ 0020 e2 80 a2 e2 |......   |       •••         ║
  ║ 0030 20 20 20 20 | ..........|        •••••        ║
  ║ 0040 20 20 20 20 |     ...|   •    •••••••••      ║
  ║ 0050 e2 80 a2 e2 |.........  |  •••   ••• •••••••      ║
  ║ 0000 20 20 20 20 |     ...|  ••   •••   ••••••     ║
  ║ 0010 e2 80 a2 0a |      |     •••••    •••     ║
  ║ 0020 e2 80 a2 e2 |......   |   • •••••     ••     ║
  ║ 0030 20 20 20 20 | ..........|  ••• •••   ••   • •• •• ║
  ║ 0040 20 20 20 20 |     ...|  •••••  ••••••   ••••• •• ║
  ║ 0050 e2 80 a2 e2 |.........  |  •• •  •••••••• •  ••••  ║
  ║ 0000 20 20 20 20 |     ...| •••    •••• ••••••   •••  ║
  ║ 0010 e2 80 a2 0a |      | •••  •••••• •••••••  •••  ║
  ║ 0020 e2 80 a2 e2 |......   | ••••  •••••  ••••••• ••••  ║
  ║ 0030 20 20 20 20 | ..........|  ••••  ••••   ••••• ••••   ║
  ║ 0040 20 20 20 20 |     ...|   •••• •••• • ••••••••••    ║
  ║ 0050 e2 80 a2 e2 |.........  |    •••••••••••••••••     ║
  ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════╝